facebookviberyoutubeinstagramtwitterWhatsAppmail
rallye rejvíz logo

Pokyny k plnění úkolů

image_pdf

aneb jak úspěšně zvládnout Rallye Rejvíz

Všechny posádky postupují při plnění úkolů podle zásady:

Rallye Rejvíz je výcvik a hra – dělejte, co umíte ve prospěch pacienta!

Než začnete plnit úkol:

 1. K plnění úkolů se dostavte včas. Startující posádka musí být v prostoru startu úkolu nejpozději 5 minut před svým časem startu.
  Nebude-li posádka v čase startu v prostoru startu úkolu, nemusí jí být umožněno splnit úkol a za úkol nebude hodnocena.
 2. Pokud se ve vozidle soutěžící posádky nacházejí další osoby (doprovod, fotograf apod.), posádka na tuto skutečnost upozorní pořadatele na startu úkolu a před příchodem na místo úkolu tyto osoby vystoupí a přemístí se dle pokynů pořadatelů a rozhodčích.
 3. Důkladně si přečtěte zadání úkolu a vezměte si s sebou potřebné vybavení (viz Minimální vybavení posádky).
 4. Časový limit pro splnění úkolu, který obdržíte v zadání úkolu, je maximální čas pro plnění úkolu.
  Čas se měří od vystoupení prvního člena posádky z vozidla, není-li na místě úkolu upřesněno jinak.
  Bude-li to možné, budete rozhodčím upozorněni 2 minuty před vypršením časového limitu.
  V okamžiku vypršení časového limitu opouštíte místo úkolu.
 5. Veškerou komunikaci s krajským zdravotnickým operačním střediskem (KZOS) vedete s rozhodčím, který je označen „KZOS“.
  Komunikace s KZOS probíhá ústně nebo telefonem nebo radiostanicí.
 6. Na místě úkolu poslouchejte pokyny rozhodčích a pořadatelů a řiďte se jimi.
  Není-li na místě úkolu rozhodčí, postupujte jako při skutečném výjezdu.
 7. Je-li v zadání úkolu uvedeno „naložit pacienta do vozidla“ je správný postup naložení pacienta, nastoupení posádky a uzavření všech dveří vozidla.
 8. Je-li v zadání úkolu uvedeno „připravit pacienta k transportu“ je správný postup uložení ošetřeného pacienta v transportní poloze na zvolený transportní prostředek (křeslo, nosítka apod.), včetně veškerého potřebného materiálu dle rozhodnutí týmu (infuze, kyslíková láhev, ventilátor, čidla krevních plynů, monitor EKG...) na místě, kde byl pacient ošetřen a ohlásit rozhodčímu: „Pacient připraven k transportu“.
 9. Je-li v zadání úkolu uvedeno „navrhnout směrování“ sdělte rozhodčímu volbu zdravotnického zařízení z možností, uvedených v zadání úkolu.
 10. Veškeré informace k plnění úkolu (diagnóza, naložení pacienta do vozidla, připravenost pacienta k transportu, směrování, způsob transportu a další dle vašeho rozhodnutí) musíte rozhodčímu sdělit v časovém limitu pro splnění úkolu.
 11. U figuríny provádíme vyšetření a ošetření jako ve skutečnosti.
  Pro zajištění žilního vstupu naleznete na paži figuríny prefabrikovaný otvor, kam lze zavést kanylu.
 12. Případná omezení praktického provádění jednotlivých, dále uvedených, kroků vám sdělí rozhodčí během plnění úkolu.
 13. Posádky RZP: Plňte úkol do vyčerpání maxima svých kompetencí.
  Poté konzultujte s lékařem cestou zdravotnického operačního střediska (dle svého obvyklého postupu), případně dosažení hranice kompetencí ohlaste rozhodčímu, který vám dá instrukce.

Během plnění úkolu:

 1. Při ošetření pacienta postupujte jako při skutečném případu.
 2. Figuranti – pacienti jsou živí lidé, zacházejte s nimi maximálně šetrně a opatrně!
 3. Při vyšetření a ošetření figurantů dbejte pokynů rozhodčích.
  Figuranty nesvlékejte, břicho vyšetřujte pohmatem přes oděv, neupřesní-li rozhodčí jinak.
 4. Známky životních funkcí a fyziologické hodnoty pacienta (TK, P, SpO2 apod.) obdržíte v zadání úkolu nebo vám je poskytne, po vědomém pokusu o jejich získání od pacienta, rozhodčí na konkrétní dotaz:
  • Puls (P) je nutné získávat minimálně 10 sekund. Musíte držet tepnu na ruce nebo přiložit prst na krční tepnu nebo můžete přečíst puls z monitoru.
  • Tlak krve (TK): Přiložíte (natočíte) manžetu (lze i přes oblečení) a dále postupujete podle modelu tlakoměru, jaký používáte.
  • Saturace O2 (SpO2): Změříte skutečnou saturaci.

   Hodnotu pacienta dle scénáře úkolu vám sdělí rozhodčí.

 5. Ptát se na hodnoty životních funkcí bez vyšetření pacienta je nepřípustné.
  Pokud posádka „zasype“ pacienta předem připraveným materiálem (např. infuzním setem zalepeným leukoplastí) vytaženým z kapsy uniformy a za 10 sekund požaduje hodnoty všech vitálních funkcí, poskytne je rozhodčí v reálném čase, vycházeje z praktických zkušeností.
 6. Oxygenoterapie: Polomasku nebo endotracheální kanylu volně položte vedle hlavy pacienta. Láhev O2 s připojeným příslušenstvím musí být u pacienta.
 7. Pro medikaci/infuzní terapii si připravte veškeré pomůcky a položte je k pacientovi vedle místa aplikace.
  Ampule neodlamujete.
 8. Zajištění žíly (i.v.): Připevníte hadičku setu/kanylu (bez jehly) na odpovídající část těla a vedle ní umístíte infuzní set.
  Rozhodčímu hlásíte: “Žíla zajištěna”.
 9. Medikace: Oznamte rozhodčímu název léku, dávku a způsob aplikace. Položte lék k místu aplikace vedle pacienta a rozhodčímu hlásíte (například):
  “30 mg Ketaminu podáno i.v.”.
 10. Pokud podávaný medikament nemáte, deklarujete jako odpovídající jiný a postupujete, jak je popsáno výše.
  Nestačí vyjmenovat léčiva, která chcete pacientovi aplikovat, když se ampulárium nachází někde jinde.
 11. Krční fixace: Krk musí být zajištěn nepřetržitě posádkou nebo aplikací krčního límce dle guidelines, ale krční límec neutahujte.
  Nestačí položit krční límec vedle pacientovy hlavy.
 12. Dlahy: Je nutné provést kompletní aplikaci dle guidelines, ale dlahy neutahujte.
 13. EKG: Monitor musí být vedle pacienta, zapnutý, svody přiložte na oděv, do míst, kam patří.
  Záznam EKG dostanete od rozhodčího.

Hodnocení úkolů:

 1. Hodnocení se provádí kladnými body (čím více bodů, tím lepší výsledek).
  Rozhodčí na místě úkolu vám nesdělují počet získaných bodů ani jinak nekomentují průběh úkolu.
 2. Bude-li posádka „zázračně“ informována o úkolu, použijí rozhodčí zpřísněné hodnocení.
  Pozice, role a postižení figurantů nejsou neměnné.
 3. Figurant (pacient, příbuzní pacientů, svědci, diváci atd.). obvykle přiděluje 100 bodů, jsou-li dva, tak každý 50. Více figurantů přiděluje body stejným poměrem podle počtu přidělených bodů.
 4. Figurant hodnotí subjektivně se zřetelem na:
  • Přístup k pacientovi: představení se, klidný a sebevědomý přístup, s pacientem mluví jen jeden člen týmu, srozumitelnost vyjadřování (bez latinských názvů, např. fraktura, commotio…).
  • Komunikace: vysvětlení postupu, anamnézy a vyšetření, sdělit diagnózu, vysvětlit léčbu, směrování, oznamovat náhlé změny polohy, vysvětlení příbuzným.
  • Šetrnost manipulace: jemné polohování, opatrná manipulace při imobilizaci, pomalé svlékání bez tahání.
  • Empatie: ochrana před počasím (déšť, vítr, chlad, slunce), nepřekračovat pacienta, neobnažovat pacienta na veřejnosti.
 5. Každá složka hodnocení figuranta má 4 stupně hodnocení:
  • Perfektní provedení: 25 bodů
  • Ne úplně dokonalé (chybí jen drobnosti): 20 bodů
  • Neúplné provedení (zásadní chyby): 10 bodů
  • Chybí celá jedna složka (přístup, komunikace, šetrnost, empatie: 0 bodů

Aktuální ročník RR